EU financiranje jamstev in boljši dostop do tveganega kapitala za mala in srednja podjetja

Program za konkurenčnost podjetij in MSP 2014 – 2020 COSME bo podpiral predvsem mala in srednje velika podjetja (MSP) pri zagonu poslovanja, dostopu do denarnih sredstev in internacionalizaciji, organom pa dajal podporo tako, da bo izboljšal poslovno okolje in spodbujal gospodarsko rast EU.

V okviru programa bo na voljo okvirno 2,3 milijarde evrov. Poleg finančnih instrumentov bo podjetja podpirala mreža Enterprise Europe network. Med ukrepi COSME bodo tudi izobraževanje podjetnikov, spodbujanje podjetniške kulture, mentorstvo in prilagojeni program za mlade, ženske in starejše podjetnike.

Posebni cilji programa COSME
Posebni cilji programa so:

  1. Izboljšanje dostopa do financ
  2. Izboljšanje dostopa do trgov (storitev »vse na enem mestu« za MSP, obveščanje MSP o načinih širjenja poslovanja izven EU, ugotavljanje in odpravljanje pomanjkljivosti pri podpornih storitvah, usposabljanje za managerje MSP)
  3. Izboljšanje okvirnih pogojev (zmanjšanje upravnega bremena, podpora pametni zakonodaji, krepitev sodelovanja med industrijskimi politikami v državah članicah, večja uporaba načela »najprej pomisli na male«)
  4. Spodbujanje podjetništva in podjetniške kulture (razvoj podjetniških spretnosti in naravnanosti, zlasti med novimi podjetniki, mladimi in ženskami; oblikovanje mentorskih shem ter spodbujanje socialnega podjetništva)

Boljši dostop do financiranja malih in srednje velikih podjetij (MSP)
Šestdeset odstotkov predvidenih sredstev COSME bo namenjenih finančnim instrumentom, ki bodo zagotavljala jamstva in tvegani kapital neposredno MSP, s čimer bo program spodbudil kreditni tok in naložbe v sektorju MSP. Predvidena je racionalizacija finančnih instrumentov, razvoj vseevropskega trga tveganega kapitala, podpora čezmejnemu posojanju ter izboljšanje obveščanja o možnostih financiranja EU za MSP.

Jamstvena shema za posojila
Sredstva COSME bodo namenjena financiranju jamstev in posrednih jamstev podjetjem prek zanesljivih finančnih posrednikov (npr. jamstvene organizacije, banke, lizinška podjetja itd.). Ti bodo podjetjem lahko ponudili več posojil, jamstva in financiranje z lizingom ob ugodnejših pogojih. Ta instrument bo vključeval tudi listinjenje dolžniških finančnih portfeljev MSP. COSME bo ponudil jamstveno shemo za posojila MSP do vrednosti 150.000 evrov, pri čemer bo poudarek na podjetjih, ki bi sicer težje dostopala do finančnih sredstev. Z instrumentom porazdelitve tveganja bodo jamstva COSME omogočila finančnim posrednikom, da razširijo nabor MSP, ki jih bodo lahko financirala.

Lastniška kapitalska shema za rast
Sredstva COSME bodo spodbudila ponudbo tveganega kapitala. Namenjena bodo naložbam v družbah, ki zagotavljajo tvegani kapital in vmesno financiranje (mezzanin), in bodo namenjena širitvi poslovanja in rasti MSP, zlasti tistih, ki poslujejo v mednarodnem okolju. Upravitelji skladov bodo poslovali po tržnih merilih in vlagali v MSP z največjim potencialom rasti.

Ker je trg financiranja za MSP v Evropi izjemno raznovrsten, bo COSME finančnim posrednikom omogočil, da oblikujejo individualne produkte, ki najbolj ustrezajo potrebam MSP na posameznem trgu.

Dostop do trgov: mreža Enterprise Europe Network

Prek 600 partnerskih organizacij v 54 državah pokriva več kot 2 milijona MSP. Mreža zagotavlja:

  • informacije o zakonodaji EU in sodelovanju v programih EU (Obzorje 2020, regionalni skladi); pomoč pri iskanju poslovnega partnerja na tujem (EU ali drugje po svetu)
  • svetovanje o dostopu financiranja v EU,
  • pomoč pri prenosu inovacij in tehnologije,
  • zbiranje mnenj MSP o zakonodaji EU.

Cosme bo prav tako zagotavljal pomoč podjetjem v zvezi s pravicami intelektualne lastnine zunaj EU, na primer na Kitajskem (registracija patentov, znamk, postopki pri kršitvah ipd.).

Začetek izvajanja programa COSME je predviden v 1. polovici leta 2014.

Vir

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers
cookie consent